Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006, 2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodověd. předmětů.

Cíle projektu:

- zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ v MSK

- podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd

- rozvíjení individuálního potencionálu žáků

- posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a novými technologiemi

 

Další informace zde

 

Aktivity naší školy v rámci projektu:

Zapojení naší školy do tohoto projektu, přineslo vyučujícím možnost oživit výuku přírodovědných předmětů.

Škole byly zapůjčeny notebooky (5 ks), měřicí rozhraní a čidla, pomocí nichž lze zjišťovat, měřit, zaznamenávat a graficky znázorňovat řadu veličin, zejména fyzikálních (el. napětí, proud, pohyb, síla, hluk, intenzita světla, teplota, pH, obsah kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu, vzdušná vlhkost, krevní tlak atd.)

Výše zmíněné pomůcky využívají ve vyučování zejména učitelé fyziky (V. Malcánek, P. Novák), přírodopisu a chemie (I. Ježková) a zeměpisu (D. Dragonová).

Žáci mohli v průběhu školního roku 2013/14 sledovat nebo sami provádět řadu zajímavých experimentů a měření, např.:

- zjišťování pH a teploty vody ve vodovodním řadu

- měření teploty varu vybraných kapalin

- zjišťování okamžité hodnoty intenzity světla

- měření intenzity UV záření

- zjišťování fyziologických změn lidského organismu při zátěži

- demonstrace galvanického článku

- měření třecí síly

- měření hluku v prostorách školy a jejím okolí

- měření tlaku, teploty vlhkosti vzduchu a obsahu kyslíku v místnosti

- pozorování projevů dýchání

- demonstrace fotosyntézy

- měření a srovnání hodnot systolického a diastolického tlaku

- zjišťování pH roztoků používaných v domácnosti atd.

 

emJak se nám žije v průběhu roku ve škole a v obci Raduň?

Žáci 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář ze zeměpisu (17 žáků) měli možnost používat měřicí sady pravidelně.

Od října 2013 do května 2014 prováděli řadu měření v rámci dlouhodobého přírodovědného projektu s názvem „Jak se nám žije v průběhu roku ve škole a v obci Raduň?“ pod vedením pí uč. Dragonové. Získané hodnoty zaznamenávali, průběžně zpracovávali, vyhodnocovali a srovnávali.

V následujících týdnech musí ještě zpracovat informace o svém projektu tak, aby je mohli prezentovat na podzimním výjezdním zasedání k projektu, a také je představit svým spolužákům i široké veřejnosti. 


Během víkendu 7. - 9. listopadu 2014 proběhl závěrečný workshop, na kterém každá ze zúčastněných základních škol představila výsledky svého dlouhodobého přírodovědného projektu. Náš projekt "Jak se nám žije ve škole a v obci Raduň?" úspěšně prezentovali David Rubý a Václav Mainuš, doprovázela je pí uč. Dita Dragonová.

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace