Pokyny k nástupu do školy pro přihlášené žáky 1. -5. ročníku

obrázek bez popisu

                                              Čestné prohlášení nesmí být starší tří dnů.

Osobní přítomnost žáků žáků 1. – 5. ročníku ve škole

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníku budou zahájeny s pravidelnou denní organizací od pondělí 25. 5. 2020.Tento dokument vymezuje základní provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. – 5. ročníku ve škole. Jsou stanoveny pouze ty provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických a dalších předpisů. Před nástupem ke vzdělávání žáka v 1. – 5. ročníku se podrobně seznamte s organizačními a hygienickými pravidly pro pohyb žáků ve škole. 

Organizační a hygienická pravidla pro pohyb žáků v základní škole

1) Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- Minimalizovat shromažďování více osob před školou (žáci respektují nastavená pravidla přizpůsobené režimu školy).

2) Vzdělávání žáků 1. – 5. ročníků začíná v 7:45 hodin, končí podle stanoveného rozvrhu hodin, který bude zveřejněn na webových stránkách školy. Konec aktivit odpolední činnosti (ŠD) je do 16 hodin. Odpolední činnost je přednostně určena žákům 1. – 3. ročníku vzhledem k omezeným personálním možnostem.

3) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Následuje okamžité přezutí, dezinfekce rukou a přesun do tříd.

4) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry(nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová práce), musí se roušky nosit i ve třídě.

5) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k zamezení vstupu žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

6) Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné jak pro dopolední aktivity, tak i pro odpolední činnosti. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a dodržení odstupů 2 metry vždy,když je to možné.

7) Škola vede evidenci o docházce žáků ve skupinách. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola sdělení od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále účastnit aktivit.

Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace Gudrichova 223, 74761 Raduň, e-mail: dra@sssopava.cz, telefon: 553796134

8) Do školy nesmí vstoupit kterákoliv osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

9) Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce žáka odevzdá prostřednictvím svého dítěte podepsaný dokument “Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „Osoby s rizikovými faktory“.

10) Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden z bodů uvedených v seznámení „Osoby s rizikovými faktory“ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba žijící ve společné domácnosti.

11) Doporučuje se, aby zákonní zástupci pečlivě zvážili rizikové faktory a s plným vědomím pak rozhodli o účasti žáka ve vzdělávacích aktivitách.

12) Pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše a neodevzdá při prvním vstupu do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

13) Pokud se u žáka v průběhu vzdělávání projeví příznaky COVID-19, budou zákonní zástupci kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.

14) Školní stravování bude pro žáky 9. ročníku zajištěno od úterý 14. 5. 2020. Pro žáky 1. –5. ročníku od 25. 5. 2020.

15) Provozní doba základní školy bude přizpůsobena autobusovým spojům, nejdříve od 7:00 hodin. Vyzvedávání žáků ze vzdělávacích aktivit bude možné pouze přes elektronický systém při vstupu do budovy školy (zvonky na ŠD). Uvolnění žáka z aktivit  bude možné pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců v žákovské knížce (deníček).

16) Ranní družina není poskytována.

 V Raduni 18. 5. 2020

                                                                                                                                 Mgr. Dita Dragonová,  ředitelka ZŠ a MŠ Raduň

Cookies - © 2024 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace