Lyžařský kurz 2023

se uskuteční v termínu od 19. 2. do 24. 2. 2023

 • Ubytování: Horský hotel Kyčerka, Pluskovec 788, 756 06 Velké Karlovice, hotelkycerka.cz
 • Lyžařský areál: SKI AREÁL SYNOT KYČERKA, 756 06 Velké Karlovice, skiarealkycerka.cz
obrázek bez popisu

INFORMACE:

Lyžařský kurz je závaznou součástí Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Program výcviku je veden v družstvech podle lyžařských dovedností, tedy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé lyžaře.

Cena lyžařského kurzu činí 6000,- Kč a zahrnuje:

 • Ubytování
 • Stravování – plná penze, pitný režim
 • Skipasy
 • Dopravu
 • Pojištění

Úhradu zálohy a zbývající částky můžete provést:

 • osobně (je možné zaslat i přes dítě) v kanceláři školy u ekonomky p. R. Čutkové
 • převodem na účet 86-6915050257/0100, VS uveďte datum narození dítěte, do poznámek uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

Pro zapsání dítěte na lyžařský kurz je nutné (můžete zaslat i po dítěti):

Do 16.11.2022:

 • Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku p. u. Olbrechtové
 • Složit zálohu 2000,- Kč ekonomce školy paní R. Čutkové 
Do 8. 2. 2023:
 • Uhradit zbývající částku. V průběhu ledna vás budeme prostřednictvím systému Bakaláři informovat o výši příspěvku jednotlivých obcí na LV. O tuto částku se pokrátí doplatek LV.
 • Doložit všechny potřebné dokumenty (ke stažení níže, nebo na vyžádání vytištěné u p. uč. Olbrechtové)
  • lékařský posudek o zdravotním způsobilosti dítěte - vystaví lékař
  • informace rodičů o zdravotním stavu svého dítěte
  • potvrzení o seřízení lyží
  • potvrzení o bezinfekčnosti
  • souhlas s ošetřením dítě (v případě úrazu)

Důležité:

 • Povinnou výbavu na lyžařský kurz si zajišťuje každý individuálně. Součástí výbavy musí být: sjezdové lyže, lyžařská obuv, hole a lyžařská přilba pro ochranu hlavy.
 • v „Prohlášení rodičů“ je důležité sdělit veškeré zdravotní obtíže či omezení, na které je nutné dohlédnout. V případě, že má dítě zdravotní dietu nebo alergii, je možné zajistit speciální stravování. Nutné tuto skutečnost dopředu nahlásit vedoucímu kurzu.

 • Finanční zůstatky se následně po lyžařském výcviku rozpočítají na žáky a jsou vráceny hotově nebo na účet, ze kterého byla zaslána záloha na LV.

 • V případě dalších dotazů můžete kontaktoval vedoucího kuru prostřednictvím emailu: eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz, přes systém Bakaláři nebo na čísle školy.

Řád lyžařského kurzu

 1. V průběhu lyžařského kurzu platí školní řád jako ve škole.
 2. Do autobusu žáci nastupují po splnění požadovaných podmínek:
  1. odevzdání dokladu o seřízení lyží
  2. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem
  3. potvrzení rodičů o zdravotním stavu svého dítěte
  4. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
  5. po seznámení s řádem lyžařského kurzu (podpis rodičů a žáka)
  6. po uložení lyží a zavazadel do autobusu dle pokynů řidiče.
 3. V dopravních prostředcích během celého kurzu se žáci chovají slušně, sedí na svých místech, z oken nevyhazují žádné předměty, nevystrkují ruce, hlavu a podobně.
 4. Po příjezdu na místo konání kurzu se žáci řídí pokyny vyučujících (vyloží si své věci z autobusu, zkontrolují jejich úplnost).
 5. Po přidělení pokoje si uloží své věci a shromáždí se na určeném místě k poučení o bezpečnosti a doplnění organizačního pokynu.
 6. Do večerky prvního dne pobytu jsou žáci seznámení s denním režimem, poučení o bezpečnosti, pohybu v objektu a dále o požárních zásadách ubytovacího řádu. Dále jsou seznámení s rozmístěním základních prostorů (WC, sprchy, jídelna, společenská místnost, pokoje vedoucího kurzu, zdravotníka a dalších vyučujících).
 7. V případě ohrožení se žáci obrátí ihned na kteréhokoliv z vyučujících či jinou dospělou osobu v objektu.
 8. Během celého kurzu žákům není dovoleno opouštět bez vědomí vyučujících skupinu, ubytovací prostory ani místo určené k odpočinku.
 9. Při řešení problémů v terénu při výcviku se žáci obracejí na vedoucího svého družstva, zdravotníka nebo vedoucího kurzu.
 10. V době nočního klidu od 21.30 hodin do 7.30 hodin se žáci v případě potřeby obracejí na pracovníka pověřeného nočním dozorem.
 11. Žáci důsledně dodržují ubytovací řád, nenavštěvují cizí pokoje, využívají pouze předem určené prostory.
 12. Zjištění závady okamžitě hlásí vedoucímu kurzu, nezasahují do elektrické sítě ani jiných zařízení.
 13. Jakákoliv poranění, úrazy a změny zdravotního stavu hlásí okamžitě vedoucímu družstva, zdravotníkovi či jinému vyučujícímu. Stejně tak hlásí závady na výstroji a výzbroji.
 14. Za mobilní telefony a jiné cennosti si zodpovídá každý účastník po celou dobu kurzu sám.
 15. Žákům je zakázána jakákoliv konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek, včetně kouření a manipulace s otevřeným ohněm (zapalovače, zápalky, svíčky, vonné tyčinky atd.)
 16. Po celou dobu výcviku se žáci řídí pokyny vedoucího družstva (přesuny, sjezdy, čekání u vleku, před výjezdem i po něm apod.). Dále je každý žák povinen upozornit vedoucího družstva na potíže svého spolužáka.
 17. Žáci nahradí škody způsobené porušením pravidel, řádu lyžařské kurzu a jiných předpisů.
 18. Vedoucí kurzu přizpůsobí řád kurzu na místě podle situace a podmínek. S vážnými změnami pak účastníky prokazatelně seznámí.
 19. V případě výrazných zdravotních změn, úrazů a při hrubém porušení kázně si rodiče vyzvednou své dítě nejpozději do 24 hodin od sdělení, a to osobně na dohodnutém místě.

Cookies - © 2022 Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace